icuro_vision300
Standardiserade processer & Evidensbaserad praktik


Standardiserade processer i verksamheten fungerar som stödstruktur med individuella genomförandeplaner.

Att arbeta standardiserat ger ökad säkerhet, men också en möjlighet att problem kan upptäckas och avhjälpas. Med planlagd uppföljning och utvärdering som en viktig del i utvecklingen.

Standardisering innebär att det inte bara är viktigt vad vi gör utan också hur vi fattar beslut och utför arbetsuppgifter. Att standardisera behandlingsarbetet innebär att utifr
n frstelse besluta hur det ska utföras, dokumentera detta och därefter utföra det på ett välgrundat sätt.

Ett förhållningssätt och en metod som tar sin utgångspunkt i EBP (evidensbaserad praktik) som integrerar:
ebp

  • den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter
  • klientens erfarenheter, önskemål och förväntningar
  • den lokala situationen och aktuella omständigheter/faktorer
  • den professionelles expertis.
  • Att tillämpa evidensbaserad praktik i det dagliga arbetet med klienter innebär att vi följer en process med fem grundsteg:
  1. Formulera frågor som går att besvara och som utgår från klientens behov (eller verksamhetens).
  2. Hitta bästa möjliga evidens för att besvara frågan.
  3. Kritiskt värdera evidensen utifrån tillförlitlighet, effekt och användbarhet. 
  4. Använda resultatet från denna värdering i den faktiska beslutssituationen och väga in klientens tidigare erfarenheter och önskemål. 
  5. Utvärdera den egna insatsen och försöka förbättra processen i nästa möte med en klient.