Omtanke, Förtroende och Delaktighet

Vår värdegrund består av värderingar och normer som är önskvärda och som anger riktning på vårt sätt att handla. Den anger basen i det förhållningssätt som vi vill skall prägla vår verksamhet.

Kvalitet och God vård

Verksamhetens utbud av vård och behandling är av god kvalitet. Kvalitetsbegreppet omfattar verksamheten på alla nivåer: strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade insatser. Kvaliteten utvecklas och säkras fortlöpande .

Ständiga förbättringar

Vi arbetar med utvecklings- och förbättringsarbeten inom hela vår verksamhet initierad av ny kunskap, avvikelserapporter eller andra identifierade behov.


Lex Sarah – hur hänger det ihop med systematiskt kvalitetsarbete

- iCuro på plats vid frukostseminariet med Helena Axestam, utredare på Socialstyrelsen.
sosfs1

God kvalitet är nyckelord för kraven på insatser inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård. Den 1 januari 2012 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i kraft. Under 2011 kom det nya bestämmelser om lex Sarah och lex Maria. De nya reglerna betonar tydligare kopplingen till det systematiska kvalitetsarbetet.
- Under seminariet fick vi kompletterande och nyttig information hur vi kan fortsätta utveckla vårt kvalitetsarbete, säger Emir Dizdarevic, kvalitetsansvarig på iCuro.

På iCuro arbetar vi med utvecklings- och förbättringsarbeten inom hela vår verksamhet initierad av ny kunskap, avvikelserapporter eller andra identifierade behov.

Vi har i vårt ledningssystem för kvalitet och individsäkerhet definierat de kvalitetsområden som utgör grunden för god vård på iCuro:

- Vården ska ha fokus på individen, den ska vara säker, ändamålsenlig, kunskapsbaserad, vara effektiv och ges i rätt tid.

Vår kvalitet kännetecknas genom;

 • Att tjänsterna svarar mot målen i gällande lagstiftning
 • Tillgänglighet
 • Genomtänkt arbetssätt
 • Integritet och individens medinflytande
 • Formell och reell kompetens tillsammans med ett gott bemötande
 • Kunskap och effektivitet
 • Fastställda mål, dokumentation och kontinuitet
 • Samarbete – samverkan
 • Att kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas samt säkras
 • Personal­ och kompetensutveckling
 • Förbättringar av existerande tjänster

Behöver du hjälp?
Ring Oss
0320 - 45 00 40

icurotj
vardforetagarna_pms__2__small

banner4_2
theBlogg
smalllinesitelogo hjarnkollfacebook

November 2016
October 2016
February 2015
January 2015
February 2014
December 2013
November 2013
June 2013
March 2013
February 2013
December 2012
November 2012
October 2012
August 2012
June 2012
March 2012
February 2012
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011