Risk- och händelseanalyser
omslag-riskanalys-och-händelseanalys
Riskanalys och händelseanalys är två olika metoder som iCuro använder för att analysera allvarliga eller särskilt viktiga avvikelser.

Vi identifierar bakomliggande orsaker och lägger fram förslag till åtgärder som berörda chefer sedan kan verkställa. Syftet är att undanröja eller minska risken för att liknande händelser ska uppstå och är en del av ett systematiskt kvalitets- och klientsäkerhetsarbete.

iCuro har en socialt ansvarig samordnare(SAS), som har det övergripande ansvaret för att kvalitet och säkerhet upprätthålls av det sociala innehållet inom alla vård och behandlingsområden.