icuro_vision300
Vår värdegrund

Omtanke - Förtroende - Delaktighet


Vår värdegrund består av värderingar och normer som är önskvärda och som anger riktning på vårt sätt att handla eller agera.

- Vår värdegrund är basen i det förhållningssätt som vi vill skall prägla vår verksamhet, en gemensam värdegrund med grundläggande och etiska principer.
Genom omtanke och förtroende för varandra samt att man är delaktig fullt ut.


Förhållningssätt och Värderingar


Det är en ständig utmaning att få balans mellan de olika resurser vi förfogar över och efterfrågan på våra insatser.
- För oss en positiv och ansvarsfull utmaning, där vi fokuserar på utveckling och förändring för att nå våra mål.


Vårt ledord:

Att ständigt bli bättre!