Stödboende

Målgrupp
Endast Män över 18 år med sociala, medicinska och/eller psykosociala problem, missbruks- och beroendeproblematik, i vissa fall i kombination med neuropsykiatrisk och/eller kriminell problematik.

Boendeformer
Samtliga boendeformer är individuellt anpassat och syftar till att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.
  • Akut- och korttidsboende
  • Rehabilitering/habiliteringsboende
  • Utsluss
Förhållningssätt
Alla insatser inriktas på att frigöra och utveckla den enskildes egna resurser.

ADL träning
Omfattar träning/stöd i det vardagliga livet.
Allt stöd skräddarsys och anpassas utifrån individens önskemål. Detta för att individen skall kunna utveckla sina egna resurser och därmed stärka förmågan till att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi strävar hela tiden efter att ha en trygg och säker bas.

Vi bygger upp relationen genom ett aktivt lyssnande samt ett stödjande förhållningssätt till individen.
Gemensamt skapar vi strategier för att hantera de situationer och svårigheter som finns eller kan uppstå kring individen. I de fall det efterfrågas kan vi erbjuda stöd för att skapa grundläggande strukturer för att hitta en fungerande dygnsrytm, hantera vardagsekonomi, kosthållning, personlig hygien, o.s.v.
Vårt mål är att individen ska klara så mycket som möjligt på egen hand.