HVB tjänster - Behandling

Målgrupp och problemområden

Män över 25 år med missbruks- och beroendeproblematik, i vissa fall i kombination med neuropsykiatrisk och/eller kriminell problematik. Sociala problem knutna till eller beroende av missbruket och livssituationen i övrigt.

 • Behandling av personer med huvudsakligen alkohol-/läkemedels-/narkotikamissbruk/beroende
 • Behandling av personer med blandmissbruk/beroende
 • Behandling av personer med dubbeldiagnos/samsjuklighet

Teoretisk grund
Biologisk psykologi, Kognitiv psykologi, Utvecklingspsykologi, Personlighetspsykologi, Socialpsykologi, Neuropsykologi, Missbrukspsykologi, Anknytningsteori.

Behandlingens inriktning, strategi och mål
Psykosocial behandling med kognitiv ansats, pedagogiskt förhållningssätt och bearbetande psykoterapeutiska insatser.
Med psykosocial menas att man får hjälp att bearbeta sina livsval, förhållande till drogen och verktyg att förändra sin livssituation.

Alla stöd- och behandlingsinsatser har som mål att stärka den enskildes förmågor, färdigheter och kunskaper som krävs för ett fungerande liv med familj, vänner, arbete, bostad, ett drogfritt och icke kriminellt leverne, utifrån individens specifika och personliga behov.

Att förändra eller bearbeta klientens problembeteende med inriktning på både missbruket eller beroendet och eventuellt andra problem som kan ha funnits före eller är konsekvenser av missbruket. Med syftet att påverka motivation, beteende, attityder, känslor och tankar.

Behandlingen inriktas på bruket i sig med samtidiga stödinsatser för drogrelaterade kompetensbrister.

Arbetssättet har sin utgångspunkt i en evidensbaserad praktik.


Evidensbaserade kartläggnings-, och bedömningsinstrument samt behandlingsmetoder

 • ASI- grundintervju, återkoppling och uppföljning [Addiction Severity Index]
 • Initial vårdplanering med utgångspunkt i ASI-intervju för bedömning och analys
 • MINI, SCID, BAI, BDI, SCL-90, RePRO, YSQ, SMI, …, …
 • Kognitiv beteendeterapi(KBT)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Mindfulness
 • Schematerapi
 • Motiverande samtal (MI)
 • Kognitiv miljöterapi
 • KBT inriktad SRS-behandling(Substansrelaterade störningar)
 • MET(Motivational enhancement therapy)
 • CRA - (Community Reinforcement Approach)
 • ÅP(Återfallsprevention)
 • Diskussionsgrupper, missbruksrelaterande ämnen (Programverksamhet)
 • Kriminalitet som livsstil (Programverksamhet)
 • ADL- Träning(Aktiviteter i dagliga livet)
 • Regelbundna övervakade drogkontroller


Medicinskt team
I behandlingsarbetet sammanväger vi alltid om ytterligare resurser krävs (kompetenser), professioner som behöver kopplas in och de omständigheter som råder.
Vårt medicinska team består av

 • Leg. läkare med specialistkompetens; psykiatri, missbruk och utredningar.
 • Leg. läkare med specialistkompetens; allmänmedicin
 • Leg. Specialistsjuksköterskor psykiatri
 • Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut.