icuro_logo120_123
HVB tjänster - Behandling

Målgrupp och problemområden

Män över 25 år med missbruks- och beroendeproblematik, i vissa fall i kombination med neuropsykiatrisk och/eller kriminell problematik. Sociala problem knutna till eller beroende av missbruket och livssituationen i övrigt.

 • Behandling av personer med huvudsakligen alkohol-/läkemedels-/narkotikamissbruk/beroende
 • Behandling av personer med blandmissbruk/beroende
 • Behandling av personer med dubbeldiagnos/samsjuklighet

Teoretisk grund
Behandlingen har en integrativ profil med kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT) och affektfokuserad terapi (AFT). Vår teoretiska grund utgår från Biologisk psykologi, Affektteori, Kognitiv psykologi, Anknytningsteori, Utvecklingspsykologi, Personlighetspsykologi, Neuropsykologi, Socialpsykologi, Hälsopsykologi, Missbrukspsykologi och Kriminologi.

Behandlingens inriktning, strategi och mål
Psykologisk och psykosocial behandling med kognitiv ansats, pedagogiskt förhållningssätt och bearbetande psykoterapeutiska insatser.
Med psykosocial menas att man får hjälp att bearbeta sina livsval, förhållande till drogen och verktyg att förändra sin livssituation.

Alla stöd- och behandlingsinsatser har som mål att stärka den enskildes förmågor, färdigheter och kunskaper som krävs för ett fungerande liv med familj, vänner, arbete, bostad, ett drogfritt och icke kriminellt leverne, utifrån individens specifika och personliga behov.

Att förändra eller bearbeta klientens problembeteende med inriktning på både missbruket eller beroendet och eventuellt andra problem som kan ha funnits före eller är konsekvenser av missbruket. Med syftet att påverka motivation, beteende, attityder, känslor och tankar.

Behandlingen inriktas på bruket i sig med samtidiga stödinsatser för drogrelaterade kompetensbrister.

Arbetssättet har sin utgångspunkt i en evidensbaserad praktik.


Evidensbaserade kartläggnings-, och bedömningsinstrument
dsm
 • Basutredning
 • ASI- grundintervju, återkoppling och uppföljning [Addiction Severity Index]
 • Initial vårdplanering med utgångspunkt i ASI-intervju för bedömning och analys
 • AUDIT, DUDIT, MINI, SCID I - II, BAI, BDI, SCL-90, RePRO, YSQ, SMI, m.m.,
 • Kognitiv konceptualisering
 • Diagnostisering enligt DSM 5

Evidensbaserade behandlingsmetoder
Psykologisk och psykosocial behandling för vuxna män, både individuellt och i grupp.

 • Kognitiv beteendeterapi(KBT)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Affektfokuserad terapi (AFT)
 • Mindfulness
 • Schematerapi
 • Compassionfokuserad terapi
 • Motiverande samtal (MI)
 • Kognitiv miljöterapi
 • KBT inriktad SRS-behandling(Substansrelaterade störningar)
 • MET(Motivational enhancement therapy)
 • CRA - (Community Reinforcement Approach)
 • ÅP(Återfallsprevention)
 • Diskussionsgrupper, missbruksrelaterande ämnen (Programverksamhet)
 • Kriminalitet som livsstil (Programverksamhet)
 • ADL- Träning(Aktiviteter i dagliga livet)
 • Regelbundna övervakade drogkontroller

faser

Medicinska teamet
I behandlingsarbetet sammanväger vi alltid om ytterligare resurser krävs (kompetenser), professioner som behöver kopplas in och de omständigheter som råder.
iCuros medicinska team består av:

 • Leg. läkare med specialistkompetens; psykiatri, missbruk och utredningar
 • Leg. psykolog
 • Leg. psykoterapeut
 • Leg. distriktsläkare specialist i allmänmedicin
 • Leg. Sjuksköterskor Psykiatri
 • Leg. hälso- och sjukvårdskurator

Inskrivnings- och placeringsförfarande
Kontakta vår placeringsenhet för att få mer information om vår verksamhet och placeringsfrågor. Det finns möjlighet för oss att komma till Er eller att ni kommer på ett studiebesök till oss.
pl_enh
Telefon: 0320 - 45 04 83

E-post:
placering@icuro.se