Kvalitetsindex

Senaste rapporten
2020-11-13
Rapporten avser HVB Sjövik
Medelbetygen bygger på intervjuer genomförda för perioden 2019-11-13 - 2020-11-12
Medelbetyg för samtliga frågor (av 10 möjliga):
8.2

ssil2020

iCuro har ett samarbetsavtal med SSIL gällande brukarundersökningar med frågor som ställs till varje klient och ansvarig placerare om trivsel, personals tillgänglighet, stöd, lyhördhet, kvalitet på omhändertagande, bemötande och resultatet av behandlingen etc. Resultatet av undersökningen redovisas skriftligt.        

Strategi och metod
SSIL har arbetat med kvalitetsenkäter/intervjuer sedan 1999. På uppdrag av verksamheter har man intervjuat ansvariga placerare med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av verksamheter. Data och information samlas in genom telefonintervjuer med ansvarig placerare. Varje klient och ansvarig placerare får svara på ett förutbestämt och enhetligt frågeformulär/enkät.

Alla aktuella/pågående placeringar under den senaste 12-månaders perioden utgör underlaget för att genomföra intervjuerna. Det eventuella bortfall som blir orsakas av att ansvarig placerare har slutat eller bytt jobb och en ny person kanske inte har blivit tillräckligt insatt i placeringen för att kunna svara på frågorna vid intervjutillfället.

Genomförda intervjuer rapporteras löpande.
När samtliga intervjuer har genomförts sammanställs hela rapporten. Till den bifogas en separat rapport med uppgifter om ev. bortfall. Varje månad uppdateras jämförelsetalen.